Regulamin

§1 . Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Agencje Nieruchomości udostępniają ogłoszenia, natomiast użytkownicy wyszukują i przeglądają zamieszczone ogłoszenia, za pomocą sieci Internet w serwisie klikmapa.pl - zarejestrowanym w domenie klikmapa.pl, przez Administratora - Free Sky Sp. z o.o.
 2. Właścicielem serwisu zarejestrowanego pod adresem klikmapa.pl jest Free Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Stanisława Betleja 12 (35-303 Rzeszów), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364649, NIP 5170331313.
 3. Korzystanie z serwisu klikmapa.pl oznacza szczegółowe zapoznanie się oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu, przez Agencje oraz poszczególnych użytkowników.
 4. Agencją w rozumieniu niniejszego regulaminu pozostaje przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą związaną z rynkiem nieruchomości.
 5. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna oraz wyłącznie w jego obecności.
 6. Informacje zawarte w serwisie klikmapa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
§2 . Zasady funkcjonowania.
 1. Administrator udostępnia Agencjom usługę polegającą na publikowaniu ich ogłoszeń na stronie klikmapa.pl.
 2. Świadczona przez Administratora usługa publikowania ogłoszeń, polega na umożliwieniu Agnecjom wykonywanie eksportu ogłoszeń z wybranych programów do obsługi Agencji.
 3. Administrator dołoży starań, aby ogłoszenia publikowane na klikmapa.pl były tożsame z ogłoszeniami ekportowanymi przez Agencję.
 4. Usługa publikowania ogłoszeń w serwisie klikmapa.pl jest udostępniana przez Administratora odpłatnie.
 5. Wysokość opłaty za publikowanie ogłoszeń będzie ustalana indywidualnie drogą mailową.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia ogłoszeń Agencji w razie stwierdzenia istnienia nieuregulowanych należności po terminie płatności.
 7. Agencja akcetuje, że w razie istnienia zaległości płatniczych względem Administratora, wpłaty bieżące będą zaliczane na poczet najstarszych nieuregulowanych należności.
 8. Free Sky Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu klikmapa.pl, udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego wyszukiwania i przeglądania zamieszczonych ogłoszeń, w szczególności ogłoszeń kupna, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń i usług związanych z rynkiem i obrotem nieruchomościami.
 9. Wszystkie ogłoszenia traktowane są jako utwór - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podlegających odpowiedniej ochronie prawnej.
 10. Do zawarcia umowy pomiędzy Agencją a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu klikmapa.pl, na warunkach określonych w regulaminie, dochodzi po wyrażeniu zgody Agencji na publikowanie w serwisie klikmapa.pl ogłoszeń udostępnianych na stronie internetowej Agencji.
 11. Agencja zgodę może udzielić w przesłanej do Administratora wiadomości e-mail, lub podpisując umowę o współpracy.
 12. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Administratorem a Agencją zawierana jest na czas nieokreślony.
 13. Administrator oraz Agencja może w każdym czasie wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej, lub na piśmie.

  Adres poczty elektronicznej Administratora:
  klikmapa@gmail.com

  Adres Administratora do doręczeń:
  Free Sky Sp. z o.o.
  ul. Stanisława Betleja 12
  35-303 Rzeszów

 14. Administrator dołoży wszelkich starań, aby z chwilą wypowiedzenia umowy przez Agencję ogłoszenia tej Agencji zostały wycofane z serwisu maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.
 15. Administrator zastrzega, że całość odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym treści ogłoszeń pobieranych ze strony Agencji, a następnie udostępnianych w serwisie klikmapa.pl - ponosi Agencja.
 16. Agencja oświadcza, że udostępnione za pośrednictwem strony Agencji lub oprogramowania utwory pozostają wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, oraz że nie naruszają uznanych powszechnie norm prawnych.
 17. Ogłoszenia mogą być przeniesione do archiwum ogłoszeń oraz mogą być wykorzystane w celach statystycznych.
 18. Administrator zastrzega, że zabronione jest udostępnianie przez Agencje ogłoszeń (tekst lub zdjęcie) zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób prawa autorskie osób trzecich.
 19. Agencja, której ogłoszenia są udostępniane w serwisie klikmapa.pl zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora - Free Sky Sp. z o.o., z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw poprzez udostępnione ogłoszenia (utwory), Agencja ta wstąpi do sprawy w miejsce Administratora - Free Sky Sp. z o.o. lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań wynikłych z dokonanych naruszeń.
 20. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu klikmapa.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, skrypty w formacie AJAX, arkusze CSS, JavaScript oraz linki i pliki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Agencjom lub użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawach autorskich.
 21. Zabrania się uzyskiwania dostępu do serwisu klikmapa.pl lub do jej zasobów w sposób zautomatyzowany, przez wykorzystanie zmodyfikowanych przeglądarek internetowych, programów typu boty, scrapery, itp. W przypadku wykrycia tego typu działań dostęp może zostać czasowo lub stale zablokowany.
 22. Administrator wykorzystuje funkcję newslettera, która służy do wysyłania do Użytkownika informacji systemowych, lub innych wiadomości związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 23. Newsletter jest wysyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera.
 24. Użytkownik może całkowicie zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie, bez podania przyczyn, przez kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości newslettera.
§3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Free Sky sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Rzeszowie, ul. kpt. Stanisława Betleja 12, 35-303 Rzeszów.
 2. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ponieważ są one niezbędne w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się usługą hostingową.
 4. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email: klikmapa@gmail.com.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zgodnie z art. 14-21 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 8. Państwa dane osobowe zawarte w plikach cookies są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do udostępniania niektórych funkcjonalności serwisu. W przypadku braku zgody na takie przetwarzanie prosimy o zmianę ustawień w stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej.
 9. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom: Google LLC w celu prowadzenia spersonalizowanej reklamy.
§4. Postanowienia końcowe
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjonowaniem klikmapa.pl – wszelkich informacji Administrator udziela pod adresem e-mail: klikmapa@gmail.com
 2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 4. Korzystanie z serwisu klikmapa.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika wymagań technicznych:
  a. Stosowania oryginalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek internetowych,
  b. Włączonej obsługi języka JavaScript. Przy wyłączonej obsłudze języka JavaScript dostęp do serwisu może zostać całkowicie lub częściowo zablokowany,
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Agencji lub Użytkownika serwisu klikmapa.pl.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym serwisu klikmapa.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator - Free Sky Sp. z o.o.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości klikmapa.pl do preferencji każdego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Agencji lub Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 8. W ramach klikmapa.pl mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Agencji lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Administrator powiadomi Agencje z 7 dniowym wyprzedzeniem.